Vedtægterne i Ilbro Borgerforening

§1. Foreningens formål er at varetage borgernes tarv i almindelighed. 


§2. Enhver, som ejer eller bebor en i Ilbro eller omegn beliggende ejendom, kan optages som medlem af foreningen. 


§3. Medlemskontingent fastsættes af bestyrelsen. Medlemmer, som har et års kontingentrestance, slettes af foreningen. Medlemmer, der overtræder foreningens love, kan slettes af medlemslisten, såfremt der på en generalforsamling er 2/3 stemmeflertal derfor. 


§4. Foreningens bestyrelse, der består af fem medlemmer, repræsenterer foreningen. 


§5.  Bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen for et tidsrum af 2 år, således at 2 afgår det ene år, de tre det efterfølgende år. Desuden vælges 2 suppleanter, der afgår efter tur. 


§6. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, kasserer og næstformand. 


§7. Skulle nogen autoritet afæske borgerforeningens mening om en sag, afgør bestyrelsen, hvorvidt den selv kan give svar, eller om sagen skal forelægges en generalforsamling. 


§8. For at et bestyrelsesmøde er beslutningsdygtig, må mindst tre medlemmer være tilstede.


§9. Foreningens reviderede regnskab forelægges på den årlige generalforsamling. Medlemmerne vælger 2 revisorer, der afgår efter tur. Ved foreningens eventuelle opløsning, skal foreningens formue bruges til kvarterets gavn. 


§10. Generalforsamlingen afholdes hvert år i januar måned. I foreningens anliggender er generalforsamlingen højeste myndighed, alene den kan give, forandre eller ophæve love. Til lovændring kræves dog, at mindst halvdelen af medlemmerne er tilstede, og at lovændringen vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer. Generalforsamlingen udpeger selv sin dirigent, der sørger for, at det vedtagne føres til protokols. 


§11. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med en uges varsel, såfremt en fjerdedel af foreningens medlemmer skriftligt kræver dette. 


Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 10.12.1964

Harald Krogh

Kontakt os